Giveaway // Nyereményjáték


1. A Molnár Melinda Rita ev. (1093 Budapest, Bakáts utca 8. 2/11, 669353-22-1-43)(továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyarországi lakcímmel rendelkező, magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik jelen Szabályzat 9. és 10. pontjában meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos). A Játékban való részvételhez szükséges a Madzag Dog által posztolt játékfelhívásra, a posztra kommentben válaszolni. A játéknak csak opcionális eleme, tehát nem kötelező a Facebook oldal követése: https://www.facebook.com/madzagdog/

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (I.) obszcén szavakat tartalmaznak; (II.) pornográf vagy szexuális tartalmúak; (III.) sértik a jó ízlést; (IV.) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak; (V.) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőktől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg; (VI.) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg; (VII.) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek; (VIII.) reklám értékűek; (IX.) a Szervező jó hírnevét sértik; (X.) sértik valamely harmadik személy szerzői-, vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik; (XI.) jogsértőek; (XII.) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint.

1.1 A Játékban való részvétel a Játékos által a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
2. A Játék 2021. február 9.-én 10.00 órakor indul és 2021. február 14. 23:59 óráig tart.
A Pályázatok beérkezésének határideje 2021.február 13. 23:59 óra. A Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

3. A Játékban résztvevők, szabályos Pályázatok közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékost.
3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

4. A Játék nyereménye 1 (azaz egy) darab Galaxy Bowl tálés 1 (azaz egy) darab Pawrty Totebag.
A nyeremény sorsolására 2021. február 14.-én, 10:00-kor a nyereményjáték lezárása után, számítógépes szoftver segítségével kerül sor a következő címen: MADZAGdog Showroom (1123 Budapest, Greguss utca 12)

5. A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Facebook poszt hozzászólásában közzéteszi legkésőbb a sorsolástól számított 1 (azaz egy) napon belül a Facebook oldalon a játékra való felhívás postja alatt értesíti a nyertest.
Az ajándék nyertesének erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevét Facebook privát üzenetben. A Szervező az ajándékot a MADZAGdog Showroom boltjában (1123 Budapest, Greguss utca 12) előzetesen egyeztetett időpontban adja át a nyertesnek, vagy nyertes kérésére postázza azt a nyertes által üzenetben megadott címre. A postaköltség a nyertest terheli.

6. A Szervező a nyereménysorsoláson összesen két nyertest és egy tartalék nyertest sorsol ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek és így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a Facebook üzenet formájában történő értesítésre 7 (azaz hét) napon belül nem válaszol.

7. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 (azaz harminc) napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

7.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

8. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

9. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

10. A Játékból ki vannak zárva a Szervezők (Madzag Dog) és cégeik, dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

11. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

12. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

13. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a és a Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a alábbi internetes oldalakon jelenik meg:
https://madzag.dog/pages/giveaway-nyeremenyjatek

14. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

15. A Szervező a nyertes Játékos személyes adatait (név, lakcím) kizárólag a nyereményjáték lebonyolításának céljából kezeli. A nyertes Játékos személyes adatainak (nevének, lakcímének) megküldésével önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása, nyeremény kézbesítésének érdekében kezelje. A Szervező a nyeremény kézbesítését követő 60 (hatvan) napon belül automatikusan törli a nyertes Játékos személyes adatait. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy - amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a személyes adatait (név, lakcím) vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint - amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) szerint illetik meg.

Jelen szabályzatba foglalt promóciós nyereményjáték nem a Facebook és nem az Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook és nem az Instagram, hanem a promóció Szervezője által, jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra. A Játékos, amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.); • bíróságnál.

Budapest, 2021.02.07 
Madzag Dog Szervező